Pensioenopleiding Geschiktheidsniveau A
(SPEN gecertificeerd)
Willis Towers Watson Academy

Als pensioenfondsbestuurder dient u aan Geschiktheidsniveau A te voldoen. Geschiktheidsniveau A omvat kennis, inzicht en oordeelsvorming in combinatie met de juiste competenties en professioneel gedrag (Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur, Pensioenfederatie). Willis Towers Watson Academy biedt de volledige Pensioenopleiding Geschiktheidsniveau A aan voor:

 • (Aspirant) pensioenfondsbestuurders
 • Leden van verantwoordings- en belanghebbendenorgaan
 • Leden Raad van Toezicht en Visitatiecommissie

Bij een in-company opleiding is het mogelijk de inhoud toe te spitsen op een specifieke doelgroep (bijv. belanghebbendenorgaan).

Reacties van deelnemers

Programma Geschiktheidsniveau A

 • Module Relevante wet- en regelgeving
 • Module Pensioenregelingen en -soorten
 • Module Vermogensbeheer
 • Module Actuariële begrippen en verslaglegging
 • Module Communicatie
 • Module AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding
 • Module Besturen van een organisatie
 • Module Competenties en gedrag

WILLIS TOWERS WATSON LEARNING PORTAL

Elke afzonderlijke module start in de Learning Portal. In deze digitale leeromgeving bieden wij u de basiskennis. Na het doorlopen van deze module(s) volgt een klassikale bijeenkomst waar we in de vorm van praktijkcases de opgedane kennis en inzichten aanwenden om gefundeerd te kunnen oordelen over diverse vraagstukken.

Een module in de Learning Portal bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden aangeboden in de vorm van filmpjes, documenten en quick insights, links naar diverse actualiteiten en extra achtergrondinformatie. Voor de deelnemer biedt deze aanpak veel voordelen. U kunt in eigen tempo en wanneer het u het beste uitkomt, aan de slag met de basiskennis van de module. De tijdsbesteding voor het doorlopen van deze onderdelen is 2 tot 4 uur per module. Deze flexibele manier van kennis vergaren vangt het verschil in kennis en ervaring op tussen de verschillende deelnemers.

Ter afsluiting heeft u de mogelijkheid om zelf uw kennis te toetsen.

Module Relevante wet- en regelgeving

Deze module behandelt de civiele pensioenwetgeving, fiscale wetgeving en aanverwante wet- en regelgeving. De stof wordt behandeld aan de hand van de verschillende cases. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Toeslagverlening (oud en nieuw)
 • Stellingen
 • Tekorten
 • Wijziging pensioenregeling
 • Actualiteiten

Module Pensioenregelingen en -soorten

In deze module behandelen we de verschillende pensioensoorten, als middelloonregeling, eindloonregeling, beschikbare premieregeling en dergelijke. Ook beoordelen we pensioenregelingen. De stof wordt behandeld aan de hand van de verschillende cases. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Berekenen verschillende pensioenregelingen
 • Pensioenbeleid
 • Vertrek en scheiding
 • Actualiteit

Module Vermogensbeheer

De tweedaagse module Vermogensbeheer van de opleiding Geschiktheidsniveau A hebben wij naar aanleiding van de guidance normenkader beleggingskennis van DNB (december 2016) aangepast en omgezet in de module ‘Basisniveau Vermogensbeheer’. Het accent ligt hierbij op de basiskennis die DNB vereist voor specifieke rollen in het bestuur om daarmee de countervailing power van het bestuur richting vermogensbeheerders en/of beleggingscommissie te versterken. Lees meer >>

Module Actuariële begrippen en verslaglegging

U leert de actuariële aspecten van een pensioenfonds kennen, zoals het financieel toetsingskader. De stof wordt behandeld aan de hand van de verschillende cases. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Afsplitsing bedrijfsonderdeel
 • nFTK
 • Certificerend actuaris
 • Aanpassen regeling

Module Communicatie

In deze module komt aan de orde wat onder communicatie wordt verstaan. We gaan in op de doelgroepen die van belang zijn en welke middelen ter beschikking staan voor de communicatie met deelnemers. Ook wordt ingegaan op de wettelijke informatieverplichtingen. De stof wordt behandeld aan de hand van de verschillende cases. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Ontwikkeling communicatiebeleid
 • Doelgroepen; segmentatie en onbewuste besluitvorming
 • Kernboodschappen
 • Middelen: geintegreerde communicatie

Module AO/IC, Risicomanagement en Uitbesteding

Hier komt als belangrijk thema integraal risicomanagement aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op de administratieve organisatie en interne controle van organisaties als onderdeel van het risicomanagement. Voor pensioenfondsen is één van de voornaamste risico’s het uitbestedingsrisico. Er wordt daarom ingegaan op de wettelijke regels inzake uitbesteding van werkzaamheden door een pensioenfonds en op aanbevelingen inzake uitbesteding van diverse werkzaamheden van het pensioenfonds en de beheersing van dit risico. Daarnaast wordt compliance/integriteit als belangrijk onderdeel in de organisatie van het pensioenfonds bekeken.
De stof wordt behandeld aan de hand van de verschillende cases. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Risicomanagement
 • Administratieve organisatie/interne controle
 • Uitbesteding
 • Compliance

Module Besturen van een organisatie

In deze module staat de beoordeling van bestuursvraagstukken centraal. De stof wordt behandeld aan de hand van de verschillende cases. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Versterking bestuur pensioenfonds
 • Evenwichtige belangenbehartiging
 • Verantwoordelijkheid bestuur
 • Het besturen van een organisatie

Module Competenties en gedrag

Besturen is niet uitsluitend het intellectueel bezig zijn met de pensioenmaterie. Besturen gebeurt onder invloed van krachten binnen en buiten het pensioenfonds. Als een bestuur daadkrachtig en effectief wil zijn, dan dient het individuele bestuurs­lid, maar ook het bestuur als geheel, over bestuurlijke competenties te beschikken.

Bij de module Competenties en gedrag gaat het om zaken als aantoonbaar voldoende tijd beschikbaar hebben, er blijk van kunnen geven de fondskarakteristieken ‘in de genen’ te heb­ben en een goed ontwikkeld bewustzijn te hebben op het gebied van de zogenaamde board room dynamics.

 • Onzichtbare mechanismen en processen in de boardroom
 • Valkuilen en integriteit bij besluitvorming
 • Competentiemanagement
 • Dilemma’s, risico’s en het krachtenspel

Docenten

De docenten van de Willis Towers Watson Academy zijn didactisch geschoolde professionals uit de praktijk en behoren tot de top van Nederland in hun vakgebied. Zij begrijpen uw positie en weten dat kennisdelen tweerichtingsverkeer is. Onze docenten scheppen overzicht en dragen op heldere wijze hun kennis over, passend bij uw behoeften, zowel in vorm als inhoud.

In-company

Wij verzorgen deze modules ook in-company. Uiteraard richten we het programma in overleg in naar uw specifieke wensen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.